Logowanie i rejestracja Login / Rejestracja
 
KOSZYK (0)
SZUKAJ
NEWSLETTER
PRODUCENCI
FACEBOOK
INSTAGRAM
BLOG
 Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 I. Pojęcia (definicje) użyte w regulaminie: 
Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, które Klient ustala samodzielnie podczas procesu Rejestracji.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.villanostalgia.pl
Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Konto (Konto Klienta) - podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.
Login Klienta (Login) - ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z poźn, zm,).Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.
Sklep Internetowy Villa Nostalgia.pl - serwis internetowy dostępny pod adresem www.villanostalgia.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić produkty (złożyć Zamówienie).
Strona - Usługodawca i Klient.
Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego "linku" do innej strony internetowej.
Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego 
Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem internetowym w związku z dostawą Towaru (np. doradztwo w zakresie aranżacji wnętrz, przygotowywanie paczek okolicznościowych dla firm, renowacja mebli pod zamówienie).
Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym.
Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
Usługa (Usługi) - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu.
Usługodawca - Villa Nostalgia Karolina Latoszewska z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wspólnej 29/5. NIP: 782-223-52-24, REGON: 301710013
Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt. 


II. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.villanostalgia.pl prowadzony jest przez firmę Villa Nostalgia Karolina Latoszewska z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wspólnej 29/5. NIP: 782-223-52-24, REGON: 301710013
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie 
www.villanostalgia.pl.
3. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwia Klientom składanie Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz umożliwia Klientom dostęp do informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym. 
4. Regulamin obowiązuje także Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
5. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty są pobierane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243), z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
1.Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2.Korzystanie ze stron sklepu Villa Nostalgia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz polityki prywatności.
3. Sklep internetowy www.villanostalgia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
4. Sprzedaż odbywa się w formie umowy kupna - sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Umowa zawarta jest pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym Villa Nostalgia - zwanym dalej Sprzedającym.
5. Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zamówień jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie transakcji oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Villa Nostalgia Karolina Latoszewska w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży.
6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia.
7. Sklep Villa Nostalgia proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
- płatność przy odbiorze przesyłki (wysyłka za pobraniem) ,
- płatność przelewem na konto na podstawie faktury ProForma lub numeru zamówienia.
W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać numer zamówienia, który znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Wraz z towarem Kupującemu dostarczana jest faktura. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.
8. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.
9. Informacja o cenie podawana na stronie www.villanostalgia.pl, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, tj. potwierdzenia zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
10. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i nie podania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
11. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.
12. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.
13. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy.
1. Klient może zamówić (kupić) wybrane Produkty (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów) za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
2 Zamówienia realizowane są drogą mailową, poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu Villa Nostalgia. Klient chcący korzystać z pełnej funkcjonalności systemu sklepu internetowego obowiązany jest do dokonania rejestracji, w wyniku której będzie identyfikowany przez system tego sklepu internetowego za pomocą identyfikatora ID i hasła. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.villanostalgia.pl dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i informacjami.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane automatycznie na jego adres email z informacją o numerze zamówienia, zakupionym o produkcie, formie płatności, adresie dostawy. W ten sposób następuje zawarcie umowy sprzedaży przez Kupującego. 
5.Realizacja zamówienia następuje w ciągu 5 dni od momentu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat. 
6. W przypadku braku wpłaty za złożone zamówienie po upływie 5 dni roboczych od jego złożenia ? o ile nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie zostanie anulowane.
7. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. O koszcie dostawy Kupujący jest informowany po złożeniu zamówienia.
8. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
9. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej. W przypadku podania nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
10. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski. Zamówione artykuły są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
11. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.


V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług dodatkowych zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni liczone od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego na adres email: info@villanostalgia.pl, bądź listownie na adres Villa Nostalgia Karolina Latoszewska, os. Orła Białego 53/7, 61-251 Poznań
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i/lub Usługi dodatkowej zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Towar powinien być zwrócony na adres : Villa Nostalgia Karolina Latoszewska, ul.Szamarzewskiego 23 , 60-514 Poznań. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy. 
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach( określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. w odniesieniu do umów):
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

VI. Reklamacje.
1. Villa Nostalgia nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem przydzielonym po dokonaniu rejestracji.
2
Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym. 
3
. Reklamowany towar wraz z opisem wady okolicznościami jej ujawnienia należy odesłać na adres Sprzedawcy oraz żądaniem Kupującego. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji. W razie uwzględnienia reklamacji Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca. W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest (w miarę możliwości) o przesłanie zdjęć niezgodnego z umową Towaru.
5. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.
6. Reklamacje z tytułu uszkodzenia w trakcie transportu będą rozpatrywane w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby doręczającej. W chwili odbioru towaru należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Wady ukryte nie będące skutkiem niewłaściwego transportowania należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
7. W przypadku produktów wykonanych ręcznie, trudnych do odtworzenia w identycznej postaci, a naprawa nie będzie możliwa Villa Nostalgia zwróci koszt zakupu towaru.
8. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
9.Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego.
11. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 §1Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VII. Pozostałe prawa i obowiązki.
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 (słownie: pięć) dni.
3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
6. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć niezgodnego z umową Towaru.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci ? na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy ? pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.


 VIIIPostanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
4. Zarządzający sklepem zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej. Dane osobowe, które podawane są Klientów w toku procedury rejestracji przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833).
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem (w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego), który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.villanostalgia.pl oraz sporządzić jego wydruk.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2014 r.

 


 

 

 

promocje
KONTAKT
+48 509 809 879
info@villanostalgia.pl
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 16.00
© Styl skandynawski,Styl vintage,Dekoracje dla domu,Sztuczne kwiaty,Wyposażenie kuchni, Tekstylia, Narzuty,Zasłony;            Green Gate, IB Laursen, Maileg, Miljogarden
^
Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności